Bursa Büyükşehir Belediye  Stadının çevresini cazibe merkezi haline getirmek için donatı, eğlence, spor alanlarıyla zenginleştiriyoruz. Bu sayede stad çevresindeki dükkanların değerinde kiraya verilmesi sağlanacak. Böylelikle stad ve çevresindeki rekreasyon alanlarından  yıllık 50 milyon TL gelir sağlanacaktır.

Neden Spor Vadisi Projesi ?

  •  Bursa do ğu ve batının birle şti ği kültür, sanat, tarih şehri ‘‘Neden spor şehri de olmasın?’’ sorusundan yola çıkılarak olu şturdu ğumuz spor vadisi projesi Türkiye’de bir ilk.

 

  •  Dünyadaki örneklerinden bir tanesinin inceleme sonuçları gösteriyor ki, büyük e ğlence ve film şirketleri de bu i şe yatırım yapıyor. Walt Disney firmasının yeni yatırım alanı ‘‘büyük spor kompleksleri’’

 

  •  Bursa’da ikinci Su Kaya ğı kompleksi ihaleye çıkarılmış durumda ve yine Türkiye’de bir ilk olacak tırmanma platosunu da içeri ğinde ta şımakta. Ama en kapsamlı proje henüz yapılmadı. Üzerinde en az 20 çe şit sporun yapılabilece ği Spor Vadisi Projesi ülkemiz için büyük bir fırsat.

 

  • İstenirse spor alanlarının ço ğaltılabilmesi, etap etap yapılabilmesi,4 ay gibi kısa bir sürede inşa edilebilmesi

 

  • Dünya spor turizminden ülkemizin de pay almasını sa ğlayacak akıllı yatırım imkanı

 

  • Gerçekle ştirilecek Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile şehrimizi ve ülkemizi uluslar arası spor platformlarında daha çok tanıtmak

 

  • Toplumu olu şturan aile bireylerinin tamamına spor ve e ğlenme şansı sunan bir ortam ile daha çok insanın spordan istifade etmesini sa ğlamak . Spor Vadisi Projesinin ülkemiz için gereklili ğini göstermektedir