GELECEK BURSA PLATFORMU DERNEĞİ

Dernek Kod No: 16.033.120

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı:GELECEKBURSA PLATFORMU DERNEĞİ

Derneğin Merkezi: Derneğin merkezi Bursa ilidir.

Şubesi yoktur.

Madde 2- Derneğin Amacı ve bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ve faaliyet alanı

Derneğin Amacı :

Nerede doğmuş olursa olsun,nerede yaşarsa yaşasın,Bursa’yı seven ve Bursa’yı tüm dünyaya tanıtmak isteyen insanları bir araya getirmek,Bursalılık bilincini yaygınlaştırmak,Bursa’da yaşayan herkese Bursalılık aidiyet duygusunu kazandırmak ve tarihi sosyal kültürel değerlere sahip çıkarak projeler üretmek.

Madde 3-Bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri

a – Dernek, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, Bursa ve ülkemiz ekonomisi ile ilgilenen kişilere ve özellikle esnaf ve sanatkara, iş adamlarına, özel girişimcilere, sanayicilere, serbest meslek mensuplarına, özel ve kamu kesiminde çalışan yöneticilere, bilim adamlarına ve araştırmacılara sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmektir.

b– Bursalılık bilincinin oluşturulması için çalışmalarda bulunmak, eğitimler vermek, öğrencilere ve halka dönük çalışmalar yapmak, konferanslar, paneller düzenlemek, sivil toplum kuruluşları ve hemşeri dernekleri ile işbirliğine gitmek.

c-“BURSA” markasını oluşturmak üzere etkinlikler, panel, sempozyumlar düzenlemek Bursa’nın kültürel tanıtımını yapmak.

d-Dernek, amacı doğrultusunda alınan kararlar hakkında yayın, seminer, konferans ve diğer iletişim yollarını kullanarak, meslek kuruluşlarına resmi ve özel kuruluşlara bilgi sunmak.

e-Ekonomik (Sınai Ticari ve Mali) ve sosyal konularda, bu konularla ilgili sorunların çözümünde gerekli araştırmaları yapmak, yaptırmak ve danışmanlık hizmetleri vermek ve almak faaliyeti ile ilgili konular çerçevesinde bülten, gazete, dergi ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak.

f-Dünyadaki gelişen ve değişen teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, iş dünyasının araştırma, geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini arttırmasına katkıda bulunmak, ülkemizi teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde çalışmak ve bununla bağlantılı olarak üniversite ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliğine girerek bilim adamlarına, araştırmacılara ve bilimsel projelere destek sağlamak.

1

g-Kalkınmamızın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması gerektiğinde sermaye, emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak işveren işçi işbirliğini yurt kalkınmasından en verimli ve faydalı yönde geliştirmesine yardımcı olmak.

h-Kaliteli ve verimli yönetim anlayışını ve toplam kalite yönetimlerini desteklemek. Bu konularda eğitimler düzenlemek.

ı-Milli kültür mirasımız olan el sanatlarının ve zaman içinde kaybolan ve kaybolmaya yüz tutanların yaşatılması için modernize edilerek kültürümüz içerisinde yerini alması ve turizm sektörüne kazandırılması için girişimlerde bulunmak ilgili kuruluşlarla müşterek çalışma yapmak.

jÜlkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınabilmesi için, hem sektörler arası dayanışmayı sağlamak, hem de resmi ve özel kurum ve kuruluşlara yardımcı olarak, Sanayici, İş Adamı, Bilim Adamı, Yöneticileri ve Araştırmacıları olumlu yönde teşvik ederek, ülkemizin ve Bursa’nın kalkınmasına yardımcı olmak,

k-Bursa’da var olan turizm potansiyelini geliştirmek için tüm sektörlerin alt yapısının olmazsa olmazı olan, başta deniz yolu, demir yolu, hava yolu ve karayollarının geliştirilmesine yardımcı olmak, gerekirse bu alanlarda yatırımları teşvik ederek desteklemek.

l-Dernek üyelerini bir arada tutmak ve sosyal kaynaşmayı sağlamak için lokal açmak.

m-Derneğin amaç ve hizmet konularına ilişkin yarışmalar tertip etmek ve kendi alanlarında başarılı, iş adamı, sanayici, esnaf, çiftçi, öğrenci, sanatçı, sporcu, bilim adamı,eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi kişi, kurum ve kuruluşları ödüllendirmek.

n-Bursa’nın yer altı ve yerüstü zenginliklerini meydana çıkarmak, ekonomik eğitim, sağlık, kültür, turizm, mimari, sosyal ve çevre sorunlarının çözülmesini amaçlayan her türlü araştırmaları yapmak, yaptırmak ve desteklemek.

o-İlgili kanunlar dahilinde; derneğin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik gelir arttırıcı her türlü faaliyette bulunmak.

p-Dernek için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların kiralanması , işletilmesi, işlettirilmesi veya devri ile satılması.

.

r-Amaç ve hizmet konularına yönelik ilgili kanun ve yönetmelikler dahilinde ülkemizin ekonomik yönden kalkınması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi için gerekli olan çalışmalar yapmak.

s-Derneğimizin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açık olacak, belli bir kişi veya bölge ile sınırlı olmayacaktır.

t-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, ve eğlenceli etkinlikler v.b. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerinden yararlanmalarını sağlamak,

2

u-Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona, platforma katılmak,

v-Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

y-Üyelerin hukuki haklarının tanınmasını ve korunmasını sağlamak.

Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI

Madde 4-Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan fiil ehliyete sahip her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olmak hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Tüzel kişiliğin üye olması durumunda yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde,tüzel kişi adına oy kullanacak olan kimse yeniden belirlenir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Talep edilmesi halinde kişi,kurum,tüzel kişilik veya Dernekler Derneğimize fahri üye olabilirler. Derneğimizin genel kurullarında Dernek organları seçiminde fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.Fahri üyeler isterlerse aidat ve bağış ödeyebilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 5-Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez

3

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 6-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI

Madde 7-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurul

c)Denetim Kurulu

Dernek zorunlu organları dışında başka organlarda oluşturabilir. Ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 8-Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Olağan Genel Kurul , 2 yılda bir, KASIM ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

a)Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

b)Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurul toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

4

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi binin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTI USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısın izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır un listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

5

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 9- Genel kurulda yönetim kurulu açık yada gizli oyla seçilebilir.Hangi tür oylama yapılacağına genel kurul karar verir.Gizli oyla,toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları,toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.Şu kadarki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları,ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Toplantısız alınan kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a)Dernek organları seçilmesi

b)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c)Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e)Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f)Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

g)Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

h)Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,

ı)Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

j)Derneğin fesih edilmesi,

k)Yönetim kurulunca teklif edilen önerileri inceleyip karara bağlanması,

l)Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde11-Yönetim kurulu 19 asil 19 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, bir başkan vekili yeteri kadar başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

6

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ

a)Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa yetki vermek,

b)Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c)Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

d)Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallar satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e)Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

f)Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

g)Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

h)Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

ı)Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

j)Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

k)Mazeretsiz olarak yönetim kurulu toplantısına dört toplantı üst üste katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşürülür.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 12-Denetim kurulu üç asil üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur.

Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Denetim kurulu; Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralılarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseleri ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

7

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a)Üye Aidatı : Üyelerden giriş aidatı olarak 150 YTL aylık 30YTL. veya yıllık olarak 360 YTL aidat öderler.Üyeler isterlerse aylık ödeyebilecekleri gibi yıllık olarak da ödeyebilirler. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul veya yetki vermesi durumunda yönetim kurulu yetkilidir.

b)Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c)Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerdeki sağlanan gelirler,

d)Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,

e)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f)Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g)Diğer gelirler

TUTULMASI GEREKLİ OLAN DEFTERLER VE TUTULMASI ESAS USULLERİ

Madde 14-Defter tutma esasları;

Dernekte işletme hesabı esasına göre defterler tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 Yılı için 500.000 YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminde başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

Dernek aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasına tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3)Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

8

4)Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Dernek gelecekte bilanço esasına göre defter tutması durumunda aşağıda belirtilen defterleri tutmak zorundadır.

1)(a) bendinin 1,2,3,ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2.Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esasına göre yapılır.

KAYIT USULÜ

Dernekte tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.

Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunları yırtılamaz.

Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

KAYIT ZAMANI

İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;

a)İşlemlerin işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

9

b)Kayıtların devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutulması durumunda, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

HESAP DÖNEMİ

Dernek hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

DEFTERLERİN TASDİKİ

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİNDE USUL

Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te sunulan) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te sunulan) ile kabul edilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla bastırılır.

10

ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunan asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

YETKİ BELGESİ

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da belirtildiği şekilde) dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi vay fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Dernek kasasında bulunacak miktar, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 16-Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) Dernek Beyannamesini, mahallin mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

11

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” toplantıyı izleyen otuz gün içinde, mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

a)Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b)Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği

eklenir.

Genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” ni doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde,

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” ni doldurmak suretiyle yerleşim yeri değişikliğini izleyen otuz gün içinde,

Derneğin edindiği taşınmazlar (Dernek Yönetmeliği EK-26’da belirtilen) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurulmak suretiyle, taşınmazın tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde,

Mahallin mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alması durumunda yardım alınmadan önce mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan bildirimlerin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iki denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili ma ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

12

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 20- Genel kurulda tüzük değişikliği görüşülebilmesi için, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üyelerinin üye tam sayısını iki katından az olamaz.Tüzük değişikliğine ilişkin karar her halukarda katılanların 2/3’nün kararı ile alınır.Genel kurulda tüzük değişikliği açık oylama ile yapılır.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 21-Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel kurulda derneğin feshinin görüşülebilmesi için,toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunası şarttır.Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz,ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim kurulu ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Katılımcıların 2/3 çoğunluğu ile fesih kararı verilebilir ve üçte iki çoğunlukla karara bağlanabilir. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde,derneğin para,mal ve haklarının devri,son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere,feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ‘’Tasfiye halinde BURSA PLATFORMU DERNEĞİ ‘ibaresi kullanılır.Tasfiye kurulu ,önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler,alındı belgeleri,harcama belgeleri,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur.Ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve malların nereye devredileceğine genel kurul karar verir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para,mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev,bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Temsilcilik Açma:

Madde 22-Dernek,gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik(Şube) açabilir.Temsilcilikler genel kurulda temsil edilemezler.Temsilciliğin adresi,yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişilerce mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. 13

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 23- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar Dernekler Kanunu,Türk Medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU

ADI –SOYADI GÖREVİ İMZASI