Mehmet Tevfik Gerçeker, (1898 – 28 Ocak 1982), Türk hukukçu ve din adamı 7. Diyanet İşleri Başkanı.

TBMM’de I., II., III., IV.,V., VI., VII. ve VIII. dönem TBMM Bursa milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker’in oğludur. İstanbul Darülhilâfe Medresesini bitirdikten sonra Adliye Vekâleti Sicil Dairesi Kütabetinde Seriye Vekâleti Tedrisat Müdüriyeti Umum Başkâtipliğinde ve Mümeyyizliğinde, Diyanet İşleri Muamelât Mümeyyizliğinde, Diyanet İşleri Memurin Müdürlüğünde bulundu. Bu arada Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1928 yılında bitirdi. Şûray-ı Devlet (Danıştay) 3. sınıf muavinliğe getirildi. Sırasıyla Başyardımcılık ve Kanunsözcülüğü yaptıktan sonra 17 Şubat 1947 tarihinde üyeliğe seçildi. Suat Hayri Ürgüplü’yü yargılayan Divan-ı Âli Üyeliğini yaptı, 6 Haziran 1952’de TBMM tarafından Danıştay 9. Daire Başkanlığına seçildi. Bundan sonra Danıştay 7. Daire Başkanlığında bulundu, Milli Birlik Komitesi’nce Yüksek Adalet Divanı asil üyeliğine seçildiyse de hastalığı nedeniyle göreve başlayamadı. Danıştay 2. Daire ve Danıştay Başkanlığı vekillikleri görevini yürüttü. 1952 yılından sonra Yüksek Seçim Kurulunda da görev yaptı. 24 Mayıs 1962 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine seçildi. 22 Haziran 1962 tarihinde Anayasa Mahkemesinin ilk Başkanvekili unvanını aldı. 13 Temmuz 1963 tarihinde emekli oldu. Ardından 13 Ekim 1964 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı, bu görevde 16 Aralık 1965 tarihine kadar devam etti.

Kaynak:Wikipedia